Barack Obama / New York Times Magazine / Photography by
F. Scott Schafer

  • x